29. TSAWRA MYIT A NPAWT NHPANG LAM

0
342

29. TSAWRA MYIT A NPAWT NHPANG LAM

(Yawhan A Shagun Dat Ai Laika Langai 4:7-11, 16-21)

Tsawra ai ni e, anhte shada da tsawra nga ga: tsawra ai myit gaw, Karai Kasang kaw na rai nga ai rai nna, tsawra ai myit rawng ai wa kadai raitimung, Karai Kasang kaw na shangai wa sai hte, Karai Kasang hpe chye chyang nga ai.

Tsawra ai myit n rawng ai wa gaw, Karai Kasang hpe chye chyang wu ai n rai: kaning rai nme law, Karai Kasang gaw tsawra ai myit rai nga ai.

Karai Kasang gaw shi a Kasha shingtai hpe mungkan ga de shangun dat wu ai rai nna, anhte gaw shi a marang e ahkrung nga ma li ga, nga ai rai nna, dai gaw anhte hta e, Karai Kasang a tsawra ai myit danpru ai lam rai nga ai.

Anhte gaw, Karai Kasang hpe tsawra nga ga ai n rai, shi hkum nan anhte hpe tsawra nga ai hte, anhte a yubak a matu mara gawng malai hkungga tai u ga, shi a Kasha hpe shangun dat ai lam gaw, tsawra ai lam madung rai nga ai.

Tsawra ai ni e, Karai Kasang gaw anhte hpe ndai hte wa tsawra mi ai teng yang gaw, anhte mung shada da mai tsawra nga ga ai.

Karai Kasang gaw anhte e rawng da ai tsawra ai myit hpe, anhte chye nga ga ai hte kamsham nga ga ai. Karai Kasang gaw tsawra ai myit rai nga ai; tsawra ai lam hta e anga nga ai wa gaw, Karai Kasang hta e anga nga ai rai nna, Karai Kasang mung shi hta e anga nga ai.

Dai dawdan ai nhtoi hta e, anhte nden ja ai myit rawng lu hkra, dai tsawra ai lam gaw, anhte hta e dik wa sai: kaning rai nme law, shi rai nga ai hte maren, anhte mung ndai mungkan ga e a rai nga ga ai.

Tsawra ai myit hta e hkrit kang ai myit n rawng lu ai; hkrit kang ai myit ari hkrum nga ai majaw, hkum chyip re ai tsawra ai myit gaw, hkrit kang ai myit hpe shaden kau wu ai: hkrit kang nga ai wa chyawm gaw, tsawra ai myit garai n hkum lu ai.

Shi gaw shawng nnan e anhte hpe tsawra mi ai majaw, anhte mung, tsawra nga ga ai.

Marai langai ngai, Ngai gaw Karai Kasang hpe tsawra nga nngai, nga nhtawm me, shi a kahpu kanau wa hpe ndawng n yawt nga yang gaw, dai wa gaw masu ai wa rai nga ai. Kaning rai nme law, tinang mu lu ai kahpu kanau wa hpe n tsawra a yang gaw, tinang n mu lu ai Karai Kasang hpe tsawra lu na n rai.

Karai Kasang hpe tsawra nga ai wa gaw, shi a kahpu kanau wa hpe mung tsawra lu na, nga ai dai gaw shi kaw nna anhte lu la ai hkangda ai ga rai nga ai.

Click here to download [ Word ] [ PDF ]