Gabaw: Hkrang Bung Masha Manu

31 October 2017,

Chiang Mai Thailand

Chyum Laika:

Roma Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika 8:29

Kaning rai nme law, shi a Kasha gaw kahpu kanau lanlak hta e alat ningshawng tai u ga, shawng nna chye tawn da ai ni hpe, shi a Kasha a gawng shing-yan hte bung na matu, shi shanhte hpe shawng nna san tawn da mu ai:

Ningpawt Ninghpang Laika 1:27

Shingrai Karai Kasang gaw shi a hkrang sumla hte maren, Karai Kasang gaw shi hpe hpan da wu ai: shinggyim lasha hte shainggyim numsha hpe shi hpan da wu ai.

Masha hpan (4) nga ai

 1. Karai Kasang a masha

 2. Masha shagu a masha

 3. Madu jan a masha

 4. Akyu nrawng ai masha ni rai ma ai.

Laika ka Sara Larbati tsun ai masha hpan (3) nga ai lam bai tsun ai….

 • Hkrat sum ai masha

 • Hkring nga ai masha

 • Rawtjat shamu shamawt nga ai masha …..nga nna ningmu hpe htawng madun da ai hpe mu lu ai

Hpa hpe yaw shada nna tsun mayu a ta?

 • Karai Kasang a masha ngu gaw SHI a hkangda ai matsun hta awng nga ai wa

 • Masha shagu a masha ngu gaw, aw kap le kap, ga amyu myu chye tsun, nteng nman ga wuhpawng hpe jahten kau lu ai wa

 • Madu jan a masha ngu gaw ladu lai hkra madu jan ga madat, manaw manang jinghku jingyu, kade ga mung nau nmadat ai wa

 • Akyu nrawng ai masha ngu gaw hpa shangun yang mung ntai bungli nbyin masha manu yawm mat ai wa

Ndai kaw myit yu sa wa ra ai… anhte gara hpan kaw lawm nga a ta?

Chyum mungga ningmu hku nna n gun la ga

 1. Karai Kasang ra ai hku hkawm sa myit mang ra ai;

 2. Wenyi sakhkrung lam hta hkawm ra ai;

 3. Mungkan lam hta nhkawm ai sha Karai Kasang hte rau sakhkrung nga ai wa;

 4. Karai Kasang magam bungli hta shanglawm dawjau ra ai wa;

 5. Nawku hpung a sasana bungli hta aten jaw apnawng shanglawm lu ai masha tai ra nga ai.

Ga Dim: Karai mungga hpe Wenyi myi, Wenyi na, Wenyi myit masin hte hkamsha ai hte masha law law nga ai kaw na masha kaja tai let sakhkrung sa wa ga law.

Matut Mahkai:

Sara Sumlut Richard Nawng Seng

Uru Sengmaw Ginwang,

Seng Tawng Buga Hkalup Hpung, Hpakan.