Sunday, May 9, 2021

Thanksgiving

Thanksgiving: Interns Tsawm Shayi Ni A Ka Hkrang Shingni

Amyu Shayi Wunkat Jawng Ma Ni A Shingni

Thanksgiving: Mangai Ta

Chyeju Dum Poi Atsam madun lamang hta ndai zawn Kabu Gara Jawng Shakawn nga...

Thanksgiving: Tsawm Shingni Kanu Yan A Ka Hkrang

WCC Chyeju Dum Poi Atsam madun lamang hta ndai zawn…. 22 Nov 2015

Thanksgiving: Chyeju Dum Lit

Chyeju Dum lit ni.... 2015 Nov 22.

Thanksgiving: Nsi Nai Si Ga Shagawp (Hta Hkrup)

2015 Nov 22 na Chyeju Dum Poi hta ndai zawn....

Thanksgiving: WCC Ramma Ni A Atsam

2015 WCC Chyeju Dum Poi atsam madun lamang hta Ramma ni ndai zawn…. shang lawm ka manawt nga ma ai..

POPULAR