Sunday, May 9, 2021

Kahti Galai

43. KAJA AI SAMARI MASHA A LAM

43. KAJA AI SAMARI MASHA A LAM (Luka A Laika 10:25-37) Shaloi, yu mu, tara sara langai mi rawt nna, Sara e, n htum n wai...

42. SASANA AMU BUNGLI A LAM

42. SASANA AMU BUNGLI A LAM (Esaia Laika 55:6-11; Roma Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika 10:8-17) Yehowa hpe mu lu ai aten e shi hpe tam...

41. HKRISTU A MATU MAGAM BUNGLI A LAM

41. HKRISTU A MATU MAGAM BUNGLI A LAM (Mahte A Laika 25:31-46) Dai Masha Kasha gaw shi a hpung shingkang danhkung let, lamu kasa ni nlang...

40. WENYI A TARA A LAM

40. WENYI A TARA A LAM (Roma Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika 8:1-14) Dai re ai majaw ya gaw, Hkristu Yesu hta e nga ai...

39. WENYI A MYIT HKRUM AI LAM

39. WENYI A MYIT HKRUM AI LAM (Ehpesu Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika 4:1-8, 11-13) Dai re ai majaw, nanhte hpe shaga la manit dai...

38. WENYI HTA KUP KUP RAI NGA AI LAM

38. WENYI HTA KUP KUP RAI NGA AI LAM (Mahte A Laika 5:38-48) Myi a matu myi, wa a matu wa bai htang lu na, nga...

37. WENYI SUT GAN A LAM

37. WENYI SUT GAN A LAM (Mahte A Laika 6:19-33) Manut hte nhkan e sha jahten nna, lagu lagut ni tawk htu nna lagu la lu...

36. WENYI A ASI A LAM

36. WENYI A ASI A LAM (Galati Ni Kaw Shagun Dat Ai Laika 5:16-26) Da ndai ngai tsun nngai gaw, Wenyi hte hkawm nga mu; shaloi...

35. NWAI NMAT AI SALI WUNLI A LAM

35. NWAI NMAT AI SALI WUNLI A LAM (Petru A Shagun Dat Ai Laika Langai 1:3-9, 18-25) Anhte a Madu Yesu Hkristu a Kawa Karai Kasang...

34. A LU AI LAM NI

34. A LU AI LAM NI (Mahte A Laika 5:1-16) Ya, dai wunawng wuwa ni hpe mu hkrup jang, dai bum de shi lung wa sai:...

POPULAR