Sunday, May 9, 2021

Chyeju Dum Poi 2017

Chyeju Dum Poi 2015

Chyeju Dum Poi 2014

Thanksgiving: Nsi Nai Si Ga Shagawp

WCC Thanks Giving 2014 hta e Ramma ni Nsi Nai Si Ga Shagawp hte hkum hkum ra ra shang lawm