Madu Hte Rau
Shalat: Hkindu Mut Naw
Hkawn: Hkindu Mut Naw

Myitkyina Ginwang De Sasana Shang (125) Ning Hpring Jubeli Masat.
“Dai Madu Hta Shachyoi Shapra Let Mungdan Hpe Gaw Gap Ga”
Yawshu 3:5, Langai Petru 1:15,16, Pru Mat Wa ai Laika 25:8, Nehemia 2:17,18.